من بیــدارم

 

-  بی دار -

 

 

 

 

حلق آویزم

به این دقایق

          -  از حلق   آویزم -

 

 با گلویم ... ته ِ  ته  ِ صدایم

                                   - ته کشیده صدایم -

 

 من سکوتم .

 

با سکوتم از ته حلقم آویزانم به این لحظه ها

                                                        بی دار ... بی طناب

 

                                                                                              بیـ ـــدار !!!

 

 

 


 

یادش بخیر

شب هایی که بیداری ها چیز دیگه ای بود ، حال و هوای دیگه ای داشت !!!