تمام دنیا هم خواب باشند

باز هم هستند کسانی که بیدار می مانند ، جز من

و من ی که  می پایم ...

 

 

میبینی

تنهایی اگر لذتی هم داشته باشد

دیـــگر تنها نمی مانی

 

 

 

همیشه همین طور است

آنی که باید بگوید

سکوت میکند

اینی که باید نگوید

بی وقفه می بافد

 

 

 

گنجشکی که باید بماند

پرمیکشد

و کلاغی که باید برود

بالای درخت کاج اتراق می کند

 

 

 

شب ها در بیداری محض می گذرد و

روز در کسالت کشدار زندگی

 

 

 

 

روباه راست میگفت

همیشه یک پای قضیه می لنگد

 

 

اصلا همین که

روباه راست بگوید !!!

                                 هه ...