تنها روسپی شهرمان

 

که دیروز در میدان

 

سنگسارش کردیم

 

باکره بود

 

 

مهمانخانه اش را

 

وجب به وجب گشتیم

 

رختخواب نداشت

 

بیشتر گشتیم و فهمیدیم

 

                                            او اصلا      خواب   نداشت ...

 

 

 


 

روسپی ِ کوچک معصوم من

توی کلوب  ٣٧ تا کامنت خورد

خیلی ها بر سر جنازه اش

بر چیزی که بر سرش آمد

تحسین کردند و کف زدند

روسپی ِ کوچک من هنوز هم می تواند شهری را مدهوش و مست خودش کند

می تواند

بی تن فروشی رسوا باشد رسوایی راه بیاندازد ، سر و صدا کند

حتی همین پیکر بیجانش

با همین تقدس مریم گونه اش

هنوز هم معصومیتش را می بینند و باورش نمی کنند !!!