حق باشماست !!!

 

 

باید

        می شکست ؛

 

 

 

 

 

         آنقدر آینه بود

 

 

                            که هر چه برما می گذشت

 

                                                                         رسوا می کرد .