آخه

دلی که نگیره

         تنگ نشه

              دلی که نشکنه

                                 که  دیگه دل نیست

 

 

 

 " نه دیگه

           نه دیگه 

                 این واسه ما دل نمیشه  "

 

 


 

 

 

( نوشتم در :  30 آذر 89 )