امشب از اون شباس که دلم می خوات بشینم

 از اون شبا که اگر بمیرم میشه گفت یه جور خوبی تموم شده

 تموم شدم

 کاش تموم بشه امشب زودتر ...

 

------------------------------------------------------------------------------

 

ای پست تر از پست

 خشم تو مرا نشکست

 کار

 کار اوست

 همان که می گفتم " دوست "

 


 

فقط برای کثیف ترین آدم زندگیم چیز ننوشته بودم

 که خدا روشکر از تصدق سر رفیق ِ فروشنده ام  حاصل شد !!!‌ :ی