معجزه ...

بهترین نقاشی ِ دنیا را خواهم کشید

زیباترین شعرها را خواهم سرود

خوش صدا ترین موسیقی قرن خواهم شد

و بر بلند ترین بام ِ آسمان اوج میگیرم

فقط

اگر

یکبار دیگر

شانه های تو

آشیان ِ من باشد

تک درختِ تنها و تنومندم ....

 / 0 نظر / 19 بازدید