پایان پیش از آغاز ...

http://www.rahkar.ir/wp-content/uploads/2012/05/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7.jpg

 

من نیک می دانم ،

 

عاقبت

یک روز

تمام اینهمه تردید

دیوووانه ام میکند

-----------------------> دیوانه ترم میکند

می افتم به جان دوست داشتنَت

می افتم به جان دلت

می افتم به فراموشی

می زنم به دل جاده

تِرَکَت می دهم

تَرکَت میکنم

ترکم میشوی

تمام میشوی

با قصه ی کسی که خیال میکردم

مرا خوب می فهمید ...

مردی که برایم " رز سفید " می آورد ... !

 

/ 3 نظر / 15 بازدید

!

[ابرو]

[نیشخند]