گناهکار

گناه از ماهی نبودن من است

که در آبی ِچشمهای روشنت

زندگی نکرده ام

 

پرنده ای هستم

که از بیم غرق شدن

                               پریدم ...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید