سکوت

 

 

سکوت می کنم و گمان میکنی نمی بینم

سکوت می کنم و و گمان می کنی نمی شنوم

سکو ت می کنم و گمان می کنی نمی دانم

نمی فهمم

در نهایت

 محکوم میشوم

مشکوک می شوی

می دانی

خیال دارم این خط ممتد را تا قیامت بکشانم ...

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید