نامه پانزدهم ...

دوستت دارم
همیشه این نیست
که در هجوم وحشیِ این دردِ بی امان
به پایت بنشینم
گاهی دوستت دارم
یعنی این که شبانه
در خانه ات را آرام ببندم
بدون این که بیدارت کرده باشم
و فردا صبح که چشمت را باز می کنی
با خودت فکر کنی
تمامِ این زن را خواب دیده بودی!
عزیزم
قرار نیست
تعبیر تمام خواب هایی که می بینیم،
عاشقی باشد!

 

نسرین وثوقی

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
راهب

حکایت من حکایت کسی است که عاشق دریابود،اماقایق نداش...