شکستن...

من درختم

تو ؛ باد

عاشقانه بین شاخه های تُرد و سرما زده ام می پیچی

انگار نه انگار

میان اینهمه " باید "

چقـــــــــــدر نبایدی ....

/ 0 نظر / 3 بازدید