8)

 

نه دلی خواهد رفت

نه کسی می آید

راحت باش !!!

اینجا

آرام است

من از   چشمانت

اوج تنهایی هایت را

می خوانم

{ غرورت محفوظ است }

 

 

در این آبادی

آفتاب هست

درخت هست

{ و همین چشمه روشن سخاوت هست }

 

میهمان شو

چشمها   بسته

{عمیق نفس بکش }

خستگی هایت رفت

راهی شو ...

/ 0 نظر / 4 بازدید