اعتراف ...

هیچگاه

به اندازه وقتی که نقش بازی میکنم

از خودم بدم نمی آید

 

و هیچگاه

به اندازه وقتی که مستم

عاشق خودم نیستم

 

و هیچگاه

به اندازه وقتی که دوست میدارم

به خودم نمی بالم ...

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
راهب

ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته اگه نگی مستی بسته،اگه نگی مستی بسته یه چشمم به چشم تو چشم دیگم به دستته اگه نگی مستی بسته،اگه نگی مستی بسته امشب که مست مستم دست و پای غم رو بستم امشب که لول لولم از من نپرس کی هستم،از من نپرس کی هستم [گل]

راهب

[خنده]