6 )

1        دستهای تو

 

    باران نوازش

    بر دشت بکر و خشک

    پیکر من نیست

 

   دستهای تو

                چتر است

                             وقتی باران ، وحشت سرما باشد

 

   دیوار است

                  وقتی خستگی رمق ایستادن نمی دهد

 

   حریم است

 

   وقتی بیگانه با تیغ بی رحم نگاهش

   بر قامتم

   رخت طمع می دوزد

 

 

 

2        نگاه تو

    آتش نیست

    بر جنگل خشک خواهش من

 

    آفتاب گرمیست

                         بر تک ساقه ی سرما زده ی چشمانم

 

 

3        عشق تو

     جنون  مست  دیوانه  نیست

     برای تن یخ بسته نیاز زنانه من

 

     عشق تو

               چراغ روشن عرفان است

                                              در خرابه های مهجور ایمانم

 

     عشق تو

     بال و پر می بخشد

                            تا در آسمان امن حضورت پرواز کنم

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید